Riksarkivet remissvarade på Arkivutredningen

2020-05-15 Riksarkivet lämnade sitt remissvar på Arkivutredningens betänkande till Kulturdepartementet. Riksarkivet ser positivt på förslag om satsningar på Nationella Arkivdatabasen och att enskilda arkiv uppmärksammas. Samtidigt saknar Riksarkivet förslag som gör att samhällsviktig information kan identifieras och bevaras i alla sektorer, liksom förslag som sätter fokus på digitalt bevarande.

Behov för helhetsperspektiv

Riksarkivet ser ett behov för ett helhetsperspektiv på informationsförsörjningen, där reglering och strukturering av information inte sprids ut på olika aktörer beroende på informationens typ och funktion, t.ex. om den är analog eller digital, offentlig eller privat.

Mer fokus på digital information

Utöver ovanstående är Riksarkivets samlade intryck av Arkivutredningens betänkande att det saknas svar på hur staten ska möta upp omvärldens krav på den digitala förvaltningen och samhällets tillgång till information. Riksarkivet vill sätta fokus på digitalt bevarande och utmaningen med de enorma informationsmängder som dagligen produceras.

Dokumentation


Bild: Riksarkivet